مدل 5000

18 ماه شیرینگ رایگان اینترنتی
18 ماه شیرینگ رایگان هوایی
مجموعا 3 سال شیرینگ رایگان


مدل 4000


2 سال شیرینگ هوایی رایگان

این شیرینگ از شرکت گلوبال ساپورت می شود