- توسط کانال ادیتور ( که قبلا معرفی کردیم)

2- دستی

منو

تنظیم آنتن

ok

ok

( با کمک دکمه های جانبی کنار ok روی کنترل)

< = اضافه کردن

<< = حرکت دادن مکان ماهواره ( مثلا هاتبرد رو بیارید اول و یا .............)

<<< = پاک کردن ماهواره

<<<< = تغییر نام ماهواره