نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT BLADE HD NANO به تاریخ 2016.07.16 ورژن: v5.09

نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT BLADE HD NANO به تاریخ 2016.07.16 ورژن: v5.09DOWNLOAD