نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT BLADE HD DUAL CORE به تاریخ 2016.07.16 ورژن: v1.52

نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT BLADE HD DUAL CORE به تاریخ 2016.07.16 ورژن: v1.52DOWNLOAD