نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT PRODIGY HD به تاریخ 2016.07.24 ورژن: v10.2

نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT PRODIGY HD به تاریخ 2016.07.24 ورژن: v10.2DOWNLOAD