اختصاصی: تصویری از محصول جدید شرکت آی استار istar a80000plus -2tuner full hd ca-usb

تصویری از محصول جدید شرکت آی استار
ISTARA80000PLUS 2TUNER
full hd ca-usb
attachmentphpattachmentid142734ampd1474634509