رفع قفل شدن استارست 1000hd برویboot بوسیله usb

رفع قفل شدن استارست 1000hd برویboot بوسیله usb


رفع قفل شدن استارست 1000HD برویBOOT بوسیله USB
. USB upgrade on Start:
Copy the file to USB disk and change name to 7109.bin, press and hold OK button on front panel, same time power on STB till LED to shows”- - - -“, at this time insert the USB flash to STB, start to upgrade automatically, after finish will restart automatically

ابتدا نرم افزار پایه مدل مربوطه را دنلود کرده و سپس رینیم کرده به خط قرمز شده در متن بالا سپس کلید OK در جلو رسیور راگرفته دستگاه را از پشت روشن کنید و سپس دستگاه بروی حالت - - - - قرار می گیرد و سپس USB مموری را به دستگاه زده بروی LED نوشته می شود E5 صبر کنید تا کلمه END در LED ظاهر شود و سپس دستگاه را خاموش و روشن کنید .