زندگی سالمی داشته باشید!
تا دو هفته دیگر بخش
شبکه فارسی Home & Helath
در ماهواره های یوتلست و هاتبرد

Satellite: Hotbird
FRQ: 11604 POL: H
SYM: 27500

Satellite: Eutelsat 7B
FRQ: 11262 POL: H
SYM: 27500

fjytx3fq5nr92ipslx1b