آموزش انتقال فایل oud-cammanage به امولاتورoscamymod_18.56 در رسیورهای دریمباکس ویو واکسترند

پس از دانلود از سایت جیشیر

با استفاده از نرم افزار dcc

به مسیر زیر رفته و فایل را انتقال بدهید


oscamymod_18.56
config yerleri - config location
/usr/oudteam/oscamymod/oscam.server