آموزش انتقال فایل oud-cammanage به امولاتور oscampowervu_svn_12.269در رسیورهای دریمباکس ویو واکسترند

پس از دانلود از سایت جیشیر

با استفاده از نرم افزار dcc

به مسیر زیر رفته و فایل را انتقال بدهید


oscampowervu_svn_12.269

/usr/oudteam/oscam/oscam.serve