آموزش انتقال فایل oud-cammanage به امولاتورdoscam_0.25در رسیورهای دریمباکس ویو واکسترند

پس از دانلود از سایت جیشیر

با استفاده از نرم افزار dcc

به مسیر زیر رفته و فایل را انتقال بدهید


doscam_0.25
config yerleri - config location
/usr/oudteam/doscam/doscam.cfg