آموزش انتقال فایل oud-cammanage به امولاتور
wicardd_19در رسیورهای دریمباکس ویو واکسترند

پس از دانلود از سایت جیشیر

با استفاده از نرم افزار dcc

به مسیر زیر رفته و فایل را انتقال بدهید


wicardd_19
config yerleri - config location
/usr/oudteam/wicardd/wicardd.conf