آموزش انتقال فایل oud-cammanage به امولاتور
mgcamd_1.38dدر رسیورهای دریمباکس ویو واکسترند

پس از دانلود از سایت جیشیر

با استفاده از نرم افزار dcc

به مسیر زیر رفته و فایل را انتقال بدهید


mgcamd_1.38d
config yerleri - config location
/usr/keys/cccamd.list