آموزش انتقال فایل oud-cammanage به امولاتورncam
در رسیورهای دریمباکس ویو واکسترند

پس از دانلود از سایت جیشیر

با استفاده از نرم افزار dcc

به مسیر زیر رفته و فایل را انتقال بدهید
ncam_1.0
config yerleri - config location
/etc/tuxbox/config/ncam.server