کد powervuبرای کانال هایsport max 1+2 در جهت ماهواره ای 55° W


sport max 1+2
55° W
POWER VUKEY 0: 362C4B58A74304KEY 1: 39291357F29A2C