آموزش تصویری نصب oscam در رسیورهای ویوپلاس انیگما 2با استفاده از [email protected]

Ipk is file extension for most the enigma2 plugins files and composed of compressed data of the plugin distributed in different folders for automatic installation,Barry allen and drivers are other examples of ipk files
There are three common methods for installation of ipk files
بهترین فایل ها با پسوندipkمیباشد وبرای نصب انها باید از
نرم افزار dccاستفاده کنید
3روش معمل نصب این نوع فایل ها
1- Telnet command by using Telnet from windows and better from DCC program
ارتباط و برقراری رسیور با کامپیوتر با استفاده از dccدکمه های Telnetباید سبز باشند
Transfer your ipk file to dreambox /tmp folder by dcc-ftp commands and put the following command in telnet window

Code:
مسیر نصب

ipkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-pluginame.ipk
you can use copy-paste to put ipk filename
some images like newnigma and openpli do not accept ipkg command we can use opkg instead
The following is demonstration of Barry allen ipk file installation by this method


attachmentphpattachmentid140450ampstc1ampd1473247282