رفع مشکل چراغ قرمز چشمک زن در آیکلاس سری g9g9 &b9b9


حالت عیب گمراه کننده ست.

دستگاه خاموش کامل است و چراغ استندبای(چراغ قرمز) روشن و خاموش میشود


و ولتها همه درست و کاملند.

با پروگرم کردن آیسی فلش مشکل حل شد.