باسلام

تلوزیون الجی21 اینج
چراغ قرمز پنل جلو تند تند چشمک می زنه. و تلوزیون کاملا خاموش است.

زمانی هم که اتفاق افتاد یک صدای ترکیدن از تلوزیون امد. اما هرچه قعات رو بررسی کردم از سوختگی اثری نیست