راه*اندازی شیرینگ:

١- سیم ما هواره هاتبرد/نایلست را به LNB IN وصل کنید
٢- سیم شیرینگ (مثلاً W3) را به LOOP OUT وصل کنید
٣- برید به: Menu ---> Tools ---> Tuner 2 Setup & Info
٤- در خط دوم روبروی Module Status نوشته Need Activation
٥- درصورت نیاز با دکمه سبز ما هواره شیرینگ را تغییر دهید و با دکمه آبی سوئیج را تنظیم کنید
٦- دکمه قرمز را برای Activation بزنید و روی YES فشار دهید
٧- بعد از فعال*سازی، خط دوم OK می*نویسه و در خط سوم تاریخ
٨- از منو خارج بشید. کانال*ها باید باز بشه. در لیست کانال*ها جلوی هرکدوم $ زده یعنی
باز نمیشه و هرکدوم + زده یعنی باز میشه.

paperclip تصاویر پیوست شده8367d1320526229 D8A2D985D988D8B2D8B4 D8B1D8A7D987 D8A7D986D8AFD8A7D8B2DB8C D8B4D8B1DB8CD986DAAF D8B1 D8B3DB8CD988D8B1discovery challenger galaxy hd 34701168636933658010