فید کانال atv ترکیه در ماهواره ترکست 42 درجه شرقی هک شد

پارامتر فنی + کد biss

فرکانس:11791 h 16000

biss:25 56 aa 25 cd e2 13 c2