images3ampw250amphautoampzcTampq95

“خبرگزاری امروز” از تاریخ ۵ اگوست نسخه HD کانال BBC WORLD NEWS در ماهواره عربست روی ایر خواهد رفت .
فرکانس احتمالی ۱۱۷۸۵V27500 خواهد بود