images1ampw250amphautoampzcTampq95
“خبرگزاری امروز” پکیج قدیمی کشور کرواسی HRT ظاهرا با هاتبرد خداحافظی کرده است .این پکیج از قدیمی ترینها هست که سالها در هاتبرد برنامه پخش میکرد .این کانالها در ترانسپاندر ۱۲۵۲۰ برنامه پخش میکردند