اضافه کردن ماهواره جدید
1- به منو میرویم
2- روی قسمت اسامی ماهواره ها دکمه قرمز کنترل را می زنیم
3- در صفحه ظاهر شده در قسمت اول با دکمه های عددی درجه ماهواره را وارد
کرده، در قسمت دوم شرق یا غرب ماهواره را تعیین میکنیم و در قسمت سوم نیز
باند C یا Ku ماهواره را تنظیم می کنیم.
4- اکنون روی قسمت اسامی ماهواره ها آخرین ماهواره که نام Newsat دارد را
انتخاب کرده و با دکمه آبی کنترل نام ماهواره را وارد می نماییم.

اضافه کردن ترانسپوندر جدید
1- به منو می رویم
2- ماهواره ای که می خواهیم ترانسپوندر اضافه کنیم را انتخاب می کنیم
3- در قسمت ترانسپوندر دکمه قرمز کنترل را زده و در لیست ظاهر شده به ترتیب
فرکانس، پولاریزیشن و سیمبل ریت را وارد می کنیم.

در جستجوی دستی بعد از وارد کردن فرکانس ، مقدار گزینه سرچ رو به ترنسپوندر
تغییر داده و اوکی میکنیم، هر سوالی پرسید گزینه no رو انتخاب میکنیم.