برای اولین بار در سایتهای ماهواره که خودم پیدا کردم
برای تست تیونر و سیگنال
منو+ابزارها+اطلاعات سیستم+1111

hdmi factori test

منو+ابزارها+اطلاعات سیستم+6666

منو+ابزارها+اطلاعات سیستم+7777 log lask...............
منو+ابزارها+اطلاعات سیستم 9999 hw,tuner...........