آموزش قفل رسیور و قفل کنترل StarMax 5000 FULL HD با دکمه های رو کنترل1. قفل رسیور (stb)
2. قفل کنترل (rcu)