برای سرچ دو یا چند فرکانس دلخواه از یک یا چند ماهواره مورد نظرخودتون:

منو
نصب
جستجوی دستی
فرکانس
دکمه اینفو
روی کنترل رو بزنید