06032010225

پیرو خبر چند روز قبل بنده کانال BBC WORLD NEWS HD در مدار ۲۶درجه شرقی روی ایر رفت و فرکانس هم همانی بود که حدس زده بودم :
۱۱۷۸۵
V
27500