kahkeshan
جمعه 18 مرداد - 09 اوت2013 تهران گرینویچ
برنامه کودک 18:00 13:30
پخش مجدد 07:30 03:00
15:00 10:30
کاوش*های علمی* به زبان ساده 19:15 14:45
پخش مجدد 01:30 21:00
08:45 04:15
16:15 11:45
نجات گونه های در خطر 19:45 15:15
پخش مجدد 02:00 21:30
09:15 04:45
شبکه جاسوسی
20:15 15:45
قسمت هفتم پخش مجدد 02:30 22:00
09:45 05:15
16:45 12:15
ورزش های افراطی هاوایی
21:00 16:30

پخش مجدد 03:15 22:45
10:30 06:00
17:30 13:00
اخبار یورو نیوز 21:30 17:00
Euro News زمان پخش .... ....
14:30 10:00
سریال تلویزیونی : لحظات بحرانی 22:00 17:30
فصل دوم ـ قسمت 25 و 26 پخش مجدد 04:00 23:30
11:00 06:30
مستند کشور روسیه
23:30 19:00
قسمت اول پخش مجدد 05:30 01:00
12:30 08:00
تالاسا گذری بر دریاها 00:30 20:00
پخش مجدد 06:30 02:00
13:30 09:00
سفری به جهان 01:00 20:30
تونس پخش مجدد 07:00 02:30
14:00 09:30