پروایدر Telespazio فعلا ۴کانال تست کالر رو در فرکانس سابق الجزیره اسپرتهای HD در هاتبرد روی ایر برد . ۱۱۰۱۳
H
27500